Padaczka a prawo jazdy

Padaczka a możliwość posiadania prawa jazdy

Padaczka, czyli epilepsja, jest schorzeniem neurologicznym, które może znacząco wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów. Prowadzenie samochodu wymaga ciągłej uwagi i refleksu, co w przypadku osoby z padaczką może być utrudnione ze względu na nieprzewidziane napady padaczkowe. Oczywiście, padaczka nie musi być przeciwskazaniem zdrowotnym do prowadzenia samochodu, jednak jej rozpoznanie wiąże się z poszerzoną diagnostyką oraz wydaniem przez neurologa zaświadczenia o uprawnieniu do kierowania pojazdem (karta konsultacyjna neurologiczna). Warunkiem rozpoznania padaczki jest m.in wystąpienie co najmniej dwóch napadów padaczkowych w okresie 5 lat, w odstępie dłuższym niż 24 godziny.

Przepisy prawne w Polsce

W Polsce kwestie związane z padaczką a prawem jazdy regulują przepisy zawarte w kodeksie drogowym oraz rozporządzeniach Ministra Zdrowia. Czy z padaczką można mieć prawo jazdy? Odpowiedź brzmi: tak, ale pod pewnymi warunkami. Osoby z padaczką mogą ubiegać się o prawo jazdy, jeśli spełniają określone wymagania medyczne. Warunkiem pozytywnego przejścia badania lekarskiego kierowców jest spełnienie wymogów opisanych w pkt. 6 załącznik 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. 2022 poz. 2503), który brzmi:

"W odniesieniu do osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T albo posiadającej prawo jazdy takiej kategorii, u której rozpoznano padaczkę i która przyjmuje leki przeciwpadaczkowe, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli przedstawi ona opinię lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii potwierdzającą brak napadów padaczkowych w okresie ostatniego roku leczenia oraz będzie się poddawała późniejszym badaniom kontrolnym co pół roku przez okres dwóch kolejnych lat, następnie co rok przez kolejne trzy lata, a następnie w zależności od wskazań tego lekarza."

Kierowanie pojazdem a padaczka

Warunki uzyskania prawa jazdy przez osoby z padaczką

  1. Brak napadów przez określony czas - Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 05.12.2022, kandydaci na kierowców i kierowcy z diagnozą padaczki muszą być wolni od napadów przez co najmniej rok.

  2. Orzeczenie lekarskie a prawo jazdy - Konieczne jest uzyskanie opinii lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii, który stwierdzi brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów.

  3. Regularne badania kontrolne - Osoby z padaczką muszą regularnie poddawać się badaniom kontrolnym, aby weryfikować ich stan zdrowia. Po uzyskaniu prawa jazdy co pół roku przez okres dwóch kolejnych lat, następnie co rok przez kolejne trzy lata, a w dalszej perspektywie czasu w zależności od wskazań lekarza.

  4. Stan zdrowia a prawo jazdy - Lekarz uprawniony do badań kierowców dokonuje oceny zdolności do prowadzenia pojazdów, sprawdzając m.in. funkcje wzrokowo-przestrzenne.

Utrata prawa jazdy z powodu padaczki

Utrata prawa jazdy z powodu padaczki może nastąpić w przypadku pojawienia się napadów padaczkowych po dłuższym okresie remisji. W takiej sytuacji osoba powinna niezwłocznie zgłosić ten fakt lekarzowi oraz do wydziału komunikacji. Dalsze postępowanie zależy od oceny lekarza specjalisty. Lekarz uprawniony do badań kierowców decyduje o możliwości przedłużenia prawa jazdy bądź uzyskania nowej kategorii, jeżeli nie widnieją przeciwskazania zdrowotne.

Podejrzenie padaczki a prawo jazdy

W przypadku podejrzenia padaczki, kandydat na kierowcę lub posiadacz prawa jazdy musi przejść szczegółowe badania neurologiczne. Dopiero na podstawie wyników tych badań, opinii neurologa, lekarz uprawniony do badania kierowców może wydać stosowne orzeczenie.

Praktyczne porady dla osób z padaczką chcących prowadzić samochód

  • Stabilizacja stanu zdrowia: Przed podjęciem decyzji o prowadzeniu pojazdu konieczne jest ustabilizowanie stanu zdrowia poprzez odpowiednie leczenie i regularne konsultacje z lekarzem specjalistą.

  • Unikanie stresu i zmęczenia: Przestrzeganie zasad higieny życia, unikanie stresu i zmęczenia, mogą przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia napadów padaczkowych.

  • Leczenie padaczki: Regularne przyjmowanie przepisanych leków i monitorowanie ich efektów jest kluczowe dla utrzymania dobrej kondycji zdrowotnej.

Kontrolne badania lekarskie kierowców

Stan zdrowia a prawo jazdy - osoba chorująca na epilepsję musi być pod stałą kontrolą lekarza specjalisty neurologii, który ocenia, że napad padaczkowy nie zagraża bezpieczeństwu kierowcy. O braku zagrożenia mówimy, gdy napad padaczkowy nie wystąpi w przeciągu ostatniego roku leczenia epilepsji.

Podobnie jak u osób z padaczką, które chcą uzyskać lub przedłużyć prawo jazdy, osoby kierujące pojazdami w ramach obowiązków służbowych (kat.B), muszą wykazać, że od ostatniego napadu padaczki minęło 12 miesięcy.

Podsumowanie

Czy osoba z padaczką może prowadzić samochód? Tak, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań zdrowotnych i uzyskania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego. Stosowanie się do zaleceń medycznych oraz zachowanie ostrożności to kluczowe elementy bezpiecznego prowadzenia pojazdów przez osoby z padaczką.

Wróc do listy

Umów wizytę w POST MEDICAL