Termin ważności badań psychologicznych w transporcie i medycynie pracy

Badania psychotechniczne mają na celu ocenę psychofizyczną, która pozwala stwierdzić, czy dana osoba posiada predyspozycje do wykonywania określonych obowiązków służbowych. Utrzymanie ważności badań psychologicznych zapewnia pracownikowi możliwość ciągłego wykonywania powierzonych mu zadań.

Osoby, które podlegają obowiązkowym badaniom psychologicznym w zakresie psychologii transportu, zostały wskazane w ustawie o kierujących pojazdami (Dz.U.2023.622 t.j. Art. 82),  natomiast osoby podlegające badaniom psychotechnicznym w zakresie medycyny pracy są określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.96.62.287).

Ważność badań psychologicznych w transporcie drogowym

Jaki jest termin ważności badań psychologicznych w przypadku kierowców?

Termin ważności orzeczenia psychologicznego dla kierowców zawodowych wynosi 5 lat dla osób poniżej 60. roku życia i 30 miesięcy dla osób powyżej 60. roku życia. 

Ważność badań psychologicznych w medycynie pracy

Jak długo są ważne badania  psychologiczne w przypadku medycyny pracy?

W zakresie medycyny pracy termin ważności badań psychologicznych określa lekarz medycyny pracy. W zależności od stanowiska pracy oraz związanym z nim szkodliwych lub uciążliwych warunków pracy występujących na stanowisku pracy badania te mogą mieć ważność od 2 do 4 lat.

Podsumowanie

Pracodawcy powinni regularnie monitorować ważność badań, w tym psychologicznych, swoich pracowników oraz kierować ich na kolejne badania przed upływem ważności dotychczasowych.

Wróc do listy

Umów wizytę w POST MEDICAL